Rejestracja

Zapraszamy wszystkich studentów do dołączenia do IFMSA - Poland Oddział Warszawa

Dane osobowe
Dane kontaktowe
Dane z uczelni
Hasło
Klauzula informacyjna:

1. Administratorem danych osobowych jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland (zwane dalej: „IFMSA-Poland”) z siedzibą przy ul. Oczki 1A, 02-007 Warszawa, wpisanym do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. stołecznego Warszawy Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000159700, posiadające numer NIP: 5211579152 i REGON: 012201321.
2. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zgoda).
3. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest włączenie w poczet członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland a także realizacja zadań statutowych IFMSA-Poland.
4. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie umowy powierzenia, w szczególności firma księgowa, ubezpieczyciel, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora nie dłużej niż 6 lat od złożenia niniejszej deklaracji lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych, przysługuje Ci prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, na podstawie art. 15 RODO,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych, na podstawie art. 16 RODO,
3) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
4) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO,
6) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.
7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli zostanie uznane, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
5. Z ramienia Administratora Danych Osobowych został powołany Oficer Bezpieczeństwa Danych Osobowych. W celu pozyskania wszelkich informacji, a także realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt obdo@ifmsa.pl.
6. Przypominamy, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa skutkować będzie brakiem możliwości włączenia w poczet członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland.
7. Dodatkowe informacje nt. ochrony danych znajdują się w Polityce ochrony danych osobowych IFMSA-Poland znajdującej się na stronie internetowej www.ifmsa.pl w zakładce “Przetwarzanie danych osobowych”.

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.