polski english

Kwalifikacja KROK PO KROKU!

Przed złożeniem aplikacji na WYMIANĘ NAUKOWĄ SCORE należy dokładnie zapoznać się z Regulaminem SCORE.

1.

Aplikując na wymianę naukową SCORE należy być członkiem IFMSA-Poland oraz posiadać min. 30 punktów, aby brać udział w kwalifikacji wczesnej lub późnej (nie obowiązuje przy substytucjach).

Na wymianę naukową SCORE mogą jechać studenci wszystkich kierunków Uczelni Medycznych, po każdym roku studiów - osoby spoza kierunku lekarskiego proszone są o kontakt z LORE na 7 dni kalendarzowych przed terminem kwalifikacji, w celu sprawdzenia, czy interesujące ich kontrakty są dla nich dostępne!

UWAGA: Studenci ostatniego roku mogą ubiegać się o wyjazd na wymianę naukową, jeśli planowana data zakończenia wymiany naukowej nie jest późniejsza niż 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku ogłoszenia wyników kwalifikacji.

2.

Możliwy jest wybór max. 3 krajów. 

3.

Należy złożyć wymagane dokumenty:

  • Kwestionariusz kwalifikacyjny ze średnią ocen z ostatniego roku studiów potwierdzoną przez dziekanat (w przypadku studentów I roku - zostawić puste miejsce)

Wpisując nazwę kraju na kwestionariuszu kwalifikacyjnym zawsze należy podać:    
->NMO (np. IFMSA-Brazli lub Brazylia DENEM a nie samo Brazylia),
->rodzaj kontraktu (BI czy UNI)
->w przypadku kontraktu na ściśle określony wg listy kontraktów termin należy wpisać dany miesiąc przy nazwie NMO.

Termin wyjazdu do krajów, które nie mają ściśle określonego miesiąca, w którym obowiązuje kontrakt, student wybiera dopiero po zakwalifikowaniu się (na podstawie EC oraz dostępności wybranych przez siebie projektów).

  • Certyfikat językowy (xero)/ocena z egzaminu (min. 4; oceny niższe dyskwalifikują) z jęz. angielskiego w indeksie (xero). W przypadku posiadania Matury Międzynarodowej, na dyplomie musi znajdować się English HL (min. 4).

We wszystkich krajach obowiązuje język angielski!

  • Dowód opłaty za składkę członkowską 2018/2019
  • Ew. udokumentowanie działalności naukowej wymienionej w kwestionariuszu kwalifikacyjnym (xero abstraktów, potwierdzenia działalności w kołach naukowych potwierdzone przez opiekuna koła itp.). Do punktacji nie jest liczona sama obecność na konferencji - liczony jest TYLKO czynny udział.

 4.

Komisja Kwalifikacyjna

Zadaniem Komisji jest sprawiedliwie przydzielić punkty wszystkim osobom aplikującym na wyjazd SCORE, zgodnie z punktacją podaną w Regulaminie SCORE IFMSA-Poland.

5. 

Dalsze etapy procesu kwalifikacyjnego:

  • Weryfikacja punktacji przez Koordynatora Narodowego ds. Wymiany Naukowej
  •  Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych na wyjazd w ramach SCORE

 

Wybór kraju i projektu oraz warunki wymiany

Koniecznością jest wybór max. 3 NMO (National Member Organisation) - o przydzieleniu kraju decyduje polski NORE na podstawie punktacji.

Każdy kraj organizujący Wymianę Naukową SCORE określa wymagania wobec studentów przyjeżdżających. Wymagania mogą dotyczyć szczepień, zaświadczeń lekarskich nt. stanu zdrowia, ubezpieczenia, certyfikatu językowego lub zaświadczeń z uczelni, itp.

Zadaniem studenta PRZED wyborem krajów i złożeniem aplikacji jest upewnienie się, że spełnia wszystkie Exchange Conditions (EC), czyli warunki wymiany danego kaju oraz warunki co najmniej jednego projektu w wybranym kraju.

Warunki wymiany naukowej (Exchange Conditions) w wybranych państwach: http://ifmsa.org/exchange/score/explore/exchange-conditions

Baza projektów: http://ifmsa.org/exchange/score/explore/projects

Uwaga! Kraje/NMO trzeba wpisywać w kolejności preferencji!

Upewnijcie się czy odpowiadają Wam warunki wymiany i czy je spełniacie.

Należy wymienić tylko te kraje, do których chcecie, a przede wszystkim jesteście w stanie pojechać (biorąc pod uwagę kwestie finansowe, kulturowe itp.)

Jeśli interesuje Was tylko jeden konkretny kraj to możecie wpisać tylko to jedno państwo.

Po ogłoszeniu wyników kwalifikacji student wybiera 3 projekty z kraju, do którego został zakwalifikowany i wpisuje je w kolejności od najbardziej pożądanego (o przydzieleniu projektu decyduje NORE kraju przyjmującego).

Pamiętajcie, aby przy wyborze kraju, zwrócić uwagę, czy w bazie tego kraju są aktualne i dostępne projekty odpowiadające Waszym zainteresowaniom oraz czy spełniacie Exchange Conditions (EC) tego kraju!

Jeśli już zakwalifikujecie się do danego kraju, a okaże się że nie ma w jego bazie projektów, na które chcecie/możecie pojechać jest to równoznaczne z rezygnacją, a więc tracicie punkty bez możliwości wyjazdu do innego kraju zarówno w ramach SCORE jak i SCOPE w roku akademickim, w którym rezygnujecie, a ponadto - zależnie od czasu rezygnacji - możliwe, że i w roku następnym.

 

NIE WYBIERAJCIE KRAJU TYLKO NA PODSTAWIE NAZWY! TO MUSI BYĆ PRZEMYŚLANA DECYZJA!

Listę dostępnych krajów/NMO wraz z kiczbą miejsc do danego kraju, znajdziecie w zakładce Lista kontraktów SCORE

BI oznacza wymianę bilateralną (student wyjeżdża i na jego miejsce do Polski przyjeżdża student z danego kraju),

UNI oznacza wymianę unilateralną (jest to wymiana jednostronna, student wyjeżdża i nikt nie przyjeżdża na jego miejsce).

Różnica w wymianie BI i UNI odnosi się głównie do wysokości opłat. W kwalifikacji 2016/2017 dostępne są tylko kontrakty BI.

 

Kwalifikacja łączona

Istnieje możliwość wspólnego wyjazdu maksymalnie 3 osób. Warunki które trzeba spełnić, aby móc aplikować o wyjazd w ramach Kwalifikacji Łączonej są opisane w punkcie 3.9 Regulaminu SCORE.

Pamiętajcie: Podczas Kwalifikacji np. 3 osób bierzemy pod uwagę punktację osoby z najmniejszą ilością punktów.

Podstawą ubiegania się o wspólny wyjazd jest poprawne wypełnienie pola "Aplikacja łączona" oraz identyczna kolejność wybranych krajów/NMO w Kwestionariuszu kwalifikacyjnym!

Po zakwalifikowaniu się do jednego z wybranych krajów, wszystkie osoby jadące w ramach kwalifikacji łączonej są zobowiązane wpisać w uwagach, zarówno do NORE-in jak i NORE-out, w swoim AF (Application Form) w bazie ifmsa.org, adnotację z imieniem i nazwiskiem osoby, z którą chcą jechać oraz informację, że proszą o przydzielenie do tego samego miasta.

NORE IFMSA-Poland nie odpowiada za przydzielanie projektów osobom zakwalifikowanym.

 

UWAGA!

Nie można jednocześnie starać się o wyjazd ze SCOPE i SCORE. Pamiętajcie o tym w momencie składania dokumentów!
Możliwy jest wspólny wyjazd max. 3 osób w ramach tzw. kwalifikacji łączonej (szczegóły niżej).

*

Dyżur

Brak dyżurów
w najbliższym czasie

Adres e-mail
*
Hasło
*
Zapamiętaj mnie

Zapomniałem hasła

Rejestracja

Newsletter

E-mail
© 2019 IFMSA-Poland Oddział Warszawa
Realizacja: indemi.pl     projekt graficzny: Wasacz.pl